CUỘC THỐNG KÊ DÂN SỐ 2020!

Tham gia vào #ThốngKêDânSố2020 là một cách xác nhận hùng hồn sự hiện diện và sức mạnh của cộng đồng chúng ta! Sự tham gia của bạn sẽ nâng cao tiếng nói của chúng ta trong các cấp chính quyền và đem lại nguồn tài chính có lợi cho cả cộng đồng.

Xin nhớ đếm tất cả mọi người sống chung với bạn.

Hãy xem thêm thông tin tại My2020Census.gov. #HãyĐếmCảTôi #TấtCảMọiNgườiĐượcĐếm.